Privacyverklaring

ADS Security B.V. ADS Security B.V. gevestigd aan Ellermanstraat 15E, 1114AK Amsterdam Duivendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.adssecurity.nl Ellermanstraat 15E, 1114AK Amsterdam Duivendrecht 020-3314969

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten en websitebezoekers

ADS Security B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze klanten verwerken:

– Voor- en achternaam
– Zakelijke adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Bankrekeningnummer(s)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ADS Security B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Het afhandelen van uw betaling.
– De mogelijkheid onze facturatie uit te voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ADS Security B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er sprake is van een samenwerkingsovereenkomst worden uw gegevens zolang de samenwerkingsovereenkomst loopt bewaard, hierna zullen enkel gegevens bewaard worden waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

ADS Security B.V. kan gebruik maken van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Beslissingen met een negatieve uitkomst voor u zullen wij echter niet uitsluitend baseren op de resultaten van een dergelijk geautomatiseerd instrument. Deze uitzondering is niet van toepassing indien: Het gebruik van geautomatiseerde instrumenten noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die moet worden verricht om aan de wetgeving te voldoen of die door de wet wordt voorgeschreven; of De beslissing door ADS Security B.V. is genomen teneinde een overeenkomst met u aan te gaan, te beheren of uit te voeren; of u uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing op het verwerken van gevoelige persoonsgegevens. In de gevallen waarnaar in punten (2) en (3) wordt verwezen, zal ADS Security B.V. passende maatregelen nemen om uw legitieme belangen te waarborgen, bijvoorbeeld door transparant te zijn en u de mogelijkheid te bieden uw mening te geven en eventuele wijzigingen aan te brengen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ADS Security B.V. kan uw persoonsgegevens met verschillende derden, enkel wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ADS Security B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast is het mogelijk dat ADS Security B.V. uw persoonsgegevens verstrekt aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. ADS Security B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Cookies

ADS Security B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADS Security B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adssecurity.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ADS Security B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit door bijvoorbeeld:

– Digitale bestanden te versleutelen en te bewaren op een externe beveiligde harde schijf.
– Fysieke documenten worden in af te sluiten archiefkasten bewaard.
– Voor online systemen; bijvoorbeeld in de cloud, gebruikt ADS Security B.V. eigen apparatuur en tevens tweefactor authenticatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@adssecurity.nl

Indien nodig wordt onze Privacy Statement geüpdatet, de meest recente versie staat altijd op onze website: https://www.adssecurity.nl/privacy